اهـداف و بـرنامـه‌های آتـی:

مدیریت شرکت ایفاچی کار با اعتقاد به ضرورت رشد فعالیت‌های سالم پیمانکاری تأمین نیروی انسانی، ارتقا فرهنگ بهینه کار در کشور و ارایه نمونه‌ای موفق در این صنف، فرآیند برنامه ریزی استراتژیک خود را آغاز نموده است و اقدام به تدوین برنامه استراتژیک ( Management Information System - MIC ) و یکپارچه نمودن طرح جامع تجاری شرکت ( Business Plan – BP )، سیستم جامع اطلاعات مدیریت سیستم‌های مکانیزه و دستی نموده است. در عین حال برنامه‌های "بهبود مستمر" این شرکت نیز با تکنیک‌های زیر پیگیری می‌شود:

  • بهینه سازی فرآیندها:

در این زمینه استراتژی شرکت ایفاچی کار موفق گردیده است به منظور دستیابی به استانداردهای بین المللی کیفیت، گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم ISO 9001:2000 برای خدمات تأمین نیروی انسانی و گواهینامه‌ بین المللی استاندارد کیفیت آموزش جهانگردی ( Tourism Education Quality – TEDQUAL ) برای خدمات آموزشی را دریافت نماید.

  • توانمند سازی کارکنان:

شامل برنامه‌های منظمی جهت آموزش کارکنان در بخش تأمین نیروی انسانی و توسعه کمی و کیفی کادر هیأت علمی در بخش آموزش می‌شود.

  • تمرکز بر نیاز مشتریان:

شامل استقرار نماینده تام الاختیار در پروژه‌ها جهت جوابگویی سریع و مفید به کارفرما و انعطاف پذیری قابل توجه در برآوردن خواسته‌های کارفرمایان در بخش تأمین نیروی انسانی و استفاده از نتایج نظر سنجی‌های مستمر از دانشجویان برای اصلاح کادر علمی و توسعه امکانات آموزشی و رفاهی در بخش آموزش می‌باشد.

علاوه بر موارد فوق، برنامه‌های آتی بخش آموزشی عبارتند از:

  • گسترش روابط فنی و علمی با کشورهای مختلف
  • ایجاد دوره تکمیلی و عالی اکوتوریسم
  • ایجاد مدرسه هتلداری ( Hotel School )