ساختار سازمانی شرکت:

  • ساختار ماتریسی: نمودار سازمانی شرکت ایفاچی کار به منظور افزایش ضریب انعطاف، به صورت "ماتریسی" طراحی شده که در آن مجموعه فعالیت‌های شرکت در تعامل مدیریت‌های ستادی (پرسنلی، امور مالی، کیفیت و برنامه ریزی و امور حقوقی) با مدیریت‌های پروژه قابل تعریف و انجام می‌باشد.

  • تکنیک گردش شغلی: جهت پرهیز از انجماد توان نیروهای کاری شرکت در کلیشه‌های خشک و سخت سازمانی و نیز به منظور جلوگیری از تورم بدنه عملیاتی، شرکت با بهره گیری از تکنیک "گردش شغلی" از ظرفیت‌های خالی کارکنان در سایر قسمت‌های مورد نیاز استفاده می‌نماید. این امر به ویژه در شرکت‌های تأمین نیروی انسانی که می‌بایست در مواجه با اخذ پروژه‌های جدید و یا اتمام قبلی از انعطاف بالایی برخوردار باشند، حایز اهمیت فراوان می‌باشد.

  • سهام داران و مدیران: سهام داران شرکت اعضای هیأت مدیره را نیز تشکیل می‌دهند. دکتر کریم خسرویان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل و دکتر رؤیا صدیق افشار نایب رئیس هیأت مدیره می‌باشند. ضمناً این شرکت و اعضای آن عضو هیئت موسس مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت ایفاچی کار هستند.